ICBM Polska Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
sekretariat@icbm.pl


ICBM Polska Sp. z o.o. jest ​wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000722260, NIP:9571102721, REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.